Prof. JERZY ZDANOWSKI

papers and chapters

 

The Right to Manumit and British Relations with Ibn Saud and Persia in the 1920s, "Journal of Contemporary History", October 2015, vol. 50, 4, pp. 768-804.

Vision of International Relations in Islamist Ideology, w: Re-Visions and Re-Ortientation. Non-European Thought in the International Relations Studies, ed. J. Zajączkowski, M.F. Gawrycki, A. Bógdał-Brzezińska, Bloomsbury, London - New Dehli - Sydney 2014, pp. 68-86.

Contesting Enslavement: Voices of the Female Slaves from the Persian Gulf in the 1930s, “Die Welt des Islams”, Vol. 55, Issue 1, 2015, pp. 62–82.

The Arab Uprisings in Historical Perspective, “Hemipsheres”, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 79–97.

Znaczenie Arabskiej Wiosny, “Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 3 (X), 2013, pp. 13–33.

Tragedia bliskowschodnich chrześcijan – mroczne oblicze Arabskiej Wiosny, “Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 3 (X), 2013, pp. 253–264.

Migranci i migracje w aglomeracji kairskiej, w: Migracje i wielkie metropolie, red. M. Świerzyńska, Instytut Historii PAN, Warszawa, 2012, pp. 297–307.

Ruchliwość społeczna na Bliskim Wschodzie w XX wieku a Wiosna Arabska, in: Horyzonty kultury: pomiędzy ciągłością a zmianą, ed. M. Szupejko, R. Wiśniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, pp. 215–240.

The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, “Middle Eastern Studies”, Vol. 47, no. 6, November 2011, pp. 863–883.

Rola Bractwa Muzułmańskiego i islamizmu w polityce Egiptu i Bliskiego Wschodu, in: Bliski Wschód coraz bliżej, ed. J. Danecki i S. Sulowski, Elipsa, Warszawa, 2011, pp. 228–247.

Zmiana tendencji rozwojowych na Bliskim Wschodzie w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Prace i Materiały ISM”, SGH, Warszawa, nr 40, 2011, pp. 59–74.

O genezie państwa na muzułmańskim Bliskim Wschodzie w okresie przedkolonialnym, w: Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia poświęcone Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, ed. B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak, Wydawnictwa UW, Warszawa, 2011,  pp. 248–264.

Rewolucja czy rewolta, „Academia”, Nr 2 (26), 2011, pp. 20–23.

The Saudi Shi’a and Political Reform in Saudi Arabia, w: Political Change in the Arab Gulf States. Stuck in Transition, ed. M.A. Tetrault, G. Okruhlik, A. Kapiszewski, Boulder, London, Lynne Rienner Publishers, 2011, pp. 137–167.

Mniejszości etniczno-religijne Bliskiego Wschodu: strategie przetrwania w XX w., „Krakowskie Studia Międzynarodowe. Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki”, 2011, nr 1 (VIII), pp. 27–48.

Islam wobec wyzwań rozwoju cywilizacyjnego, w: Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, ed. B. Bednarczyk, Z. Pasek, P. Stawiński, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, pp. 35–47.

Islam–Zachód: jaka przyszłość, w: Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, ed. B. Bednarczyk, Z. Pasek, P. Stawiński, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, pp. 161–166.

Klisze i generalizacje. Kilka uwag o badaniach nad współczesnym Bliskim Wschodem, in: Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, ASPRA–JR, Warszawa 2010, pp. 153–161.

Konserwatyzm i etatyzm we współczesnej myśli społeczno-politycznej islamu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe. Idee i ideologie w krajach Azji i Afryki”, 2010, nr 1 (VIII), pp. 135–156.

Drażliwe tematy w arabskim Internecie, „Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych” , KES SGH, nr 38, 2010, pp. 45–50.

Śródziemnego po I wojnie światowej, in: Między konfrontacją a współpracą. Historia, polityka, migracje, red. E. Kowalska, Instytut  Historii PAN, Warszawa, 2009, pp. 297–307.

Amru Chalid i zjawisko teleewangelistów muzułmańskich, „Migracje i społeczeństwo”, nr. 14, 2009, pp. 167–174.

Arabski Bliski Wschód: globalizacja a rekonfiguracja autorytaryzmu Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 18, 2009, pp. 9–22.

Islam i islamizm wobec wyzwań rozwoju, w: Rozwój w dobie globalizacji, ed. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa, 2009, pp. 549–566.

Islamizm w polityce Egiptu w okresie monarchii (1922–1952), „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1 (VI), 2009, pp. 191–212.

Slaves, Pearls and the British in the Gulf in the Late Colonial Time, “Hemipsheres”, No. 23, 2009, pp. 5–30.

Ruch konstytucyjny w Persji we latach 1905–1907 w świetle  dokumentów dyplomacji brytyjskiej, in: Posłuchaj fletu trzcinowego…, ed. J. Sierakowska–Dyndo, S. Surdykowska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, pp. 383–396.

Kilka uwag o problemach badawczych, in: Świat arabski w procesie przemian, ed. A. Kapiszewski, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008, pp. 9–15.

Stosunki między Paszą Egiptu a Wysoką Portą w latach 1850–1852 w związku z budową linii kolejowej Kair-Aleksandria, in: Afryka, Orient, Polska. Prace ofiarowane prof. Andrzejowi Dziubińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. S. Kuczyński, A. Rachuba, M. Tymowski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2007, pp. 227–243.

Muzułmanie w świecie Zachodnim. Stare i nowe tożsamości, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1/2007, pp. 9–27.

Xinjiang: the Chinese „new dominion”. Political situation in the 1930s, in: The Modern History of China, ed. R. Sławiński, ZKP PAN, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2006, pp. 151–170.

Sinciang – „nowa rubież” Chin. Stosunki etniczno–polityczne w latach 30. XX w., in:  Nowożytna historia Chin, ed. R. Sławiński, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2005, pp. 147–169.

The 1937 and 1937 Rebellions in Sinkiang, in: Ex Oriente Lux. Księga pamiątkowa dla Romana Sławińskiego, ed. A. Kapiszewski, KSW, Kraków, 2005, pp. 251–270.

Umiarkowany islamizm. Niedoceniana siła arabskiego Bliskiego Wschodu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2 (VI), 2005, pp. 91–106.

Globalizacja, wartości, rozwój, in: Globalizacja, wartości, rozwój (ed. J. Zdanowski), ASCON: Warszawa, 2005, pp. 27–34.

Putin beneath the pyramids, „Bitterlemons–international”, ed. 22, vol. 3 – June16, 2005, http://www.bitterlemons–international.org/previous.php.

Kraje arabskie wobec wyzwań „nowej gospodarki”, „Prace i materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH”, nr 32, 2005, pp. 71–80.

Muzułmanie w Holandii, w: Muzułmanie w Europie, ed. A. Parzymies, Dialog, Warszawa, 2005, pp. 423–432.

Muzułmanie we Francji, w: Muzułmanie w Europie, ed. A. Parzymies, Dialog, Warszawa, 2005, pp. 433–450.

Szyici w Al-Ahsie. Stosunki religijno–polityczne w Arabii Saudyjskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 3(1), 2004, pp. 37–56.

Ku migratologii. Refleksje na temat materiałów pokonferencyjnych „Migracje i społeczeństwo, „Migracje i społeczeństwo”, nr. 9, 2004, pp. 130–135.

New Immigrants and the Perspective of Cultural Pluralism in a New Europe, „Economic Papers”, no. 34, 2003, pp. 51–57.

Świat arabski wobec wyzwań rozwoju i zacofania w świetle „Arab Human Development Report”, in: Globalizacja a tożsamość, ed. J. Zdanowski, ASKON, Warszawa, 2003, pp. 97–104.

Struktura i dynamika wspólnoty szyickiej w Iraku, „Opinie”, nr 65, październik 2003, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, 18 p.

Świat arabski – dramat zacofania i poniżenia, „CXO. Magazyn kadry zarządzającej”, nr 7/2003, pp. 74–77.

Arabia Wschodnia w starożytności. Zagadnienia badawcze i źródła, in: W kręgu cywilizacji Półksiężyca, ed. B. Michalak–Pikulska, Kraków: Wyd. UJ, 2002, pp. 149–153.

Muzułmanie w świecie zachodnim. Wspólnota czy wspólnoty?, „Migracje i społeczeństwo”, nr 7, 2002, pp. 111–123.

The Arabization and Islamization of ‘Uman and the “Kitab ansab al–’Arab” by Abu’l–Mundhir Salmah b. Muslim (Musallim?) al–‘Awtabi al–Suhari, “Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych”, PAN, Oddział w Krakowie, tom XLVI/1, styczeń–czerwiec 2002, pp. 79–81.

From religious conversion to cultural assimilation. Some remarks on the fates of Polish immigrants to the Ottoman Empire (1831–1849), in: Conversions islamiques. Identités religieuses en Islam méditerranéen, éd. Mercedes Garcia–Arenal, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001, pp. 445–455.

"Saving sinners, even Moslems”. The Arabian Mission in the Arabian Gulf, in: Conversions  islamiques. Identités  religieuses en Islam méditerranéen, éd. Mercedes Garcia–Arenal, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001, pp. 445–455.

Kulturowe uwarunkowania strategii integracyjnych imigrantów (przykład diaspory muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii), “Migracje i społeczeństwo”, nr 6, 2001, pp. 40–49.

New feelings and new loyalties. The Persian Gulf in 1895–1914 in the Reports of the Arabian Mission, PALMA, Beirut, vol.7, no. 2, 2001, pp. 57–68.

Globalizacja – pytania i niepokoje, in: Kultury pozaeuropejskie i globalizacja. Zderzenia ed. J. Zdanowski), ELIPSA, Warszawa, 2000, pp. 5–22.

Muzułmańska emigracja do Francji i jej polityczna ewolucja, „Migracje i społeczeństwo”, nr 4, 2000, pp.176–183.

The Building up of a Regional Power: Ibn Sa’ud and the Gulf in 1902–1939, „ Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft”, nr 30, 2000, pp. 5–30.

Ibn Sa’ud and the Persian Gulf in 1902–1939, „Acta Asiatica Varsoviensia”, no. 13, 2000, pp. 109–122.

King Abdulaziz in the Reports of the American Missionaries (1901–1921), a paper presented at the Conference on the Centennial of the Kingdom of Saudi Arabia published by the General Secretariat of the Conference, 24–28 January 1999, 14 p.

Arabs, Turks and the British. The Persian Gulf in 1895–1918, “Hemispheres”, no.13, 1998, pp. 119–124.

Znaczenie kategorii asabiyya. Uwagi do polemiki wokół teorii władzy Ibn Chalduna, in: Z Mekki do Poznania. Materiały 5 Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, ed. H. Jankowski, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Katedra Orientalistyki i Bałtologii, Poznań 1998, pp. 285–290.

An individual in the society of the Wahhabi Arabia. On reading J.Burckhardt, Ch.M. Doughty and A. Blunt,  „Hemispheres”, no.12, 1997, pp.  89–100.

Rozważania Ibn Chalduna o władzy, „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 11, 1997, pp. 151-159.

Spotkanie międzykulturowe a dialog. Z doświadczeń the Arabian Mission, in: Międzykonfrontacją a tolerancją, ed. A. Mrozek–Dumanowska, ASCON, Warszawa, 1997,  pp. 43–47.

Hopes and disillusions. An attempt to establish a station of the Arabian Mission in Jiddah, „Hemispheres”, Warszawa, No.11, 1996.

On reconstructing the history of the Wahhabi Arabia, „Hemispheres”, No.10, 1995, pp. 125–129.

The trip of Samuel M. Zwemer to Sana’a in 1891 and the question of establishing a station of the Arabian Mission, „Hemispheres”, No.10, 1995, pp.155–161.

Military organization of the Wahhabis Amirates (1750–1932),  „New Arabian Studies”, No.2, 1994, University of  Exeter, pp.130–140.

Settlement stabilization processes in Central Arabia in  the 19th century and at the beginning of the 20th century, “Studia Islamistyczne i Arabistyczne”, No. 2, 1994, Uniwersytet Warszawski, pp. 29–39.

Arabia centralna a rynek światowy. Zjawiska kryzysowe i próby modernizacji w latach 20–30–tych XX w., „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 6, 1993, Warszawa, pp. 99–111.

Rywalizacja o Nadżd w latach 1901–1902. Kwestie sporne i rekonstrukcja wydarzeń, „Przegląd Orientalistyczny”,  nr 1–4, Warszawa, 1992, pp. 33–44.

Chiefdom jako struktura protopaństwowa, „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 5, 1991, pp. 229–238.

Struktury pokrewieństwa w Arabii na przełomie XIX i XX wieku, „Problemy Bliskiego i Środkowego Wschodu”, nr 1, 1991, Warszawa, pp. 54–78.

Ekspansja europejska w Zatoce Perskiej w XVI–XVIII wieku a rozwój regionu, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1–4,  1991, pp. 41–54.

Spór o majątki As–Sabahów w Szatt al–Arab, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1–2, 1990, pp. 331–335.

The Development of Absolutism in Kuwait and the First Attempt to Curb the Authocracy, „Hemispheres”, No.6, 1990,  Warszawa, pp. 77–92.

Dynamics of Social Changes in the Context of Kuwait's Accelerated Development, “Hemispheres”, No.5, 1990, pp. 71– 88.

Problemy tak zwanego przebudzenia muzułmańskiego przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, “Azja, Afryka, Ameryka Łacińska”, t. 68, 1990, Warszawa, pp. 87–98.

Kwestia statutu prawnego Kuwejtu w okresie osmańskim, “Przegląd Orientalistyczny”, nr 3–4, 1989, pp. 207–214.

Procesy polaryzacji społecznej w Kuwejcie, “Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 3, 1989, pp. 141–164.

The Question of Turkish Jurisdiction over Kuwait and the Origins of the Kuwaiti-British Treaty of 1899, “Studies on the Developing Countries”, No. 3, 1988, Warszawa, pp. 5–18.

The Society of the Muslim Brothers. A Study of a Political Movement, “Studies on the Developing Countries”, No. 2, 1988, pp. 37–55.

The Socio-Economic Structure of Kuwait in the Pre-Oil Era, “Studies on the Developing Countries”, No.1, 1988, pp. 21–37.

Bahrajn i Kuwejt w relacjach rezydentów brytyjskich w Zatoce Perskiej w pierwszej połowie XIX wieku, “Przegląd Orientalistyczny”, nr 3, 1988, pp. 280–287.

Wędrówka Al–Utubów i początki Al–Kuwajtu,  “Przegląd Orientalistyczny”, nr 4, 1987, pp. 497–502.

Utworzenie „Braci Muzułmanów”,  “Przegląd Orientalistyczny”, nr 3, 1987, pp. 362–364.

Some Remarks on the Process of Elite Formation in the Developing Countries. Methodological Approach, “Azja, Afryka, Ameryka Łacińska”, t. 65, 1987, pp.125-130.

Zagadnienia rozwoju społeczno-politycznego krajów Trzeciego Świata w radzieckich badaniach orientalistycznych, “Przegląd Orientalistyczny”, nr 1, 1981.